Diaconie Jaarproject 2015 - De Oude Kerk


Stichting INLIA: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven voor Asielzoekers

Het College van Diakenen geeft ieder jaar aan het commissie MDO (Missionair Diaconale Ontwikkeling) de opdracht om een jaarproject te zoeken, waar de aandacht van de protestantse gemeente Soest in het bijzonder naar uitgaat.
Voor 2015 zet de Protestantse gemeente Soest zich in voor de Stichting INLIA.

Charter van Groningen

"De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen."

"Als plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen voelen wij ons in deze situatie op onze christelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Juist vluchtelingen en asielzoekers maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht in de wereldsamenleving heerst. Zich onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de opvang van vluchtelingen verbonden zijn betekent: weigeren om dit geweld en onrecht als een maatschappelijk probleem te beschouwen. Ons geloof, dat God de eenheid van de mensheid wil, brengt ons er toe deze weigering te verwerpen en daarom juist voor vluchtelingen en asielzoekers partij te kiezen."

Zo begint de tekst van het Charter van Groningen, een manifest dat werd opgesteld in 1987 maar overduidelijk vandaag de dag nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

Deze tekst is sinds 1987 ondertekend door enkele honderden locale geloofsgemeenschappen in Nederland en andere Europese landen, die daarmee wilden kenbaar maken dat ze zich mede-verantwoordelijk weten voor het lot van asielzoekers in nood, voor de ‘vreemdeling in onze poorten’ om het bijbels te zeggen. De Raad van Kerken van Soest tekende dit Charter van Groningen in 2001.

Stichting INLIA

Om uitvoering te kunnen geven aan de in het Charter uitgesproken intentie is in 1988 in Groningen de Stichting INLIA opgericht. INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven voor Asielzoekers en heeft zich ontwikkeld tot een interkerkelijke vluchtelingenorganisatie die zich nu al meer dan 25 jaar inzet voor asielzoekers in nood, onder het diaconale motto ´daar helpen waar geen andere helper is´. Het bureau is gespecialiseerd in hulp enerzijds aan zogenaamd ´uitgeprocedeerde´ asielzoekers die veelal door andere hulpverleners (advocaten, vluchtelingenwerkgroepen) worden verwezen en hulp anderzijds aan lokale kerken die zelf met asielzoekers in contact zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat in de omgeving een asielzoekerscentrum werd gevestigd.

Gedurende het eerste tiental jaren na de oprichting was de hulpverlening vooral gericht op met uitzetting naar het land van herkomst bedreigde, afgewezen asielzoekers. Door eigen onderzoek naar risico’s bij terugkeer en dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten, zo nodig in combinatie met gastvrijheid verleend door een of meer geloofsgemeenschappen (het zogenaamde ´kerkasiel´), werd steeds een voor alle partijen aanvaardbare oplossing bereikt.

Sinds de eeuwwisseling is het accent in de hulpverlening verlegd naar de noodopvang in burgerlijke gemeenten van asielzoekers die als gevolg van rijksbeleid buiten de voorzieningen waren geplaatst en dus dakloos gemaakt. INLIA coördineert deze noodhulp, die veelal met vrijwilligers van lokale kerken en financiering van de gemeentelijke overheid wordt geboden. INLIA stimuleert dat landelijk dezelfde criteria worden toegepast. Onder de naam LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvangbeleid) wordt de ondersteuning van gemeenten en de lobby naar politiek Den Haag gecoördineerd.

Definitief afgewezen asielzoekers worden geacht zelfstandig uit Nederland te vertrekken. Velen ervaren daarbij echter belemmeringen, bijvoorbeeld omdat ze in vreemdelingen¬bewaring zitten of zonder voorzieningen op straat zijn beland. INLIA is samen met Kerk in Actie en het Justitiepastoraat onder de naam ´Transithuis´ een project gestart om vreemdelingen te helpen die belemmeringen in beeld te brengen en weg te nemen. Het project voorkomt dat mensen op straat komen, omdat ze volgens de wet- en regelgeving geen recht (meer) hebben op voorzieningen. Wie letterlijk op straat moet zien te overleven kan niet werken aan zijn terugkeer. Voor deelnemers aan het project kan een humane en perspectiefvolle terugkeer naar het land van herkomst worden gerealiseerd. Met uw steun helpt u dus mensen op weg naar een nieuwe toekomst.

Collectedata 2015 (onder voorbehoud)

4 januari, 8 februari, 5 april, 3 mei, 31 mei, 14 juni
5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december.

Meer informatie of een gift overmaken?

Wilt u meer hierover weten, kijk dan op www.inlia.nl/.
Wit u een gift overmaken: bankrekening nr. NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. ´Jaarproject´.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.