Colofon - De Oude Kerk


Protocol

Doelstelling

Met deze website wil De Oude Kerk informatie verstrekken over en aan de oecumenische vierplek De Oude Kerk te Soest. De informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien enz.
De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren.
Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal.
De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de wijkgemeente Daarom moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Verantwoording

De website is enerzijds opgebouwd op basis van gegevens uit de publicaties van de Protestantse Gemeente Soest en anderzijds uit informatie die door betrokkenen zelf wordt aangeleverd.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen.

Werkwijze

De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Het beheer van de site is in handen gegeven van de websiteredactie. Iedereen kan mededelingen richten aan de websiteredactie, maar ook mededelingen die worden afgedrukt in de Nieuwsbrief of in Dichtbij kunnen worden overgenomen op de website.
De websiteredactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te plaatsen, maar eventueel ook te weigeren. Bijdragen kunnen door de websiteredactie worden aangepast ten behoeve van de kwaliteit van de website.
Gemeenteleden, beroepskrachten, raden, werkgroepen e.d. worden gestimuleerd om regelmatig digitaal materiaal aan te leveren voor publicatie op de site.
De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de websiteredactie.
In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter respectievelijk scriba van de kerkenraad.

Privacy

De websiteredactie ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal en links.
Bij de publicatie van foto’s wordt zorgvuldig omgegaan met het al dan niet plaatsen in combinatie met voor- en achternamen.
Op de website wordt persoonlijke informatie zoals adressen slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen. (Email)adressen en telefoonnummers worden niet met derde partijen gedeeld.
Zo veel mogelijk personen, genoemd op deze website, hebben een ´alias e-mail adres´ in de vorm naam@oudekerksoest.nl. Deze alias is doorgelinkt naar het ´echte´ e-mail adres, zonder dat de afzender dit kan zien. Ter voorkoming van SPAM is de alias op de website opgebouwd uit grafische bestanden in plaats van tekst.
Hiermee denken wij te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Disclaimer

Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze gemeente oproepen.
Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal zal de redactie deze op uw verzoek verwijderen.

De websiteredactie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.
De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. De kerkenraad geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van de site, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook.
De websiteredactie spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de websiteredactie Oude Kerk Soest, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De websiteredactie zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.

De websiteredactie van www.oudekerksoest.nl
Bereikbaarheid: webmaster@oudekerksoest.nl

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.